• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.     

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 

#ZostańwDomu! Bądź zdrów! – Aktualne zasady i ograniczenia

Informacja bieżąca Komendanta Głównego OHP


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":922,"title":"ZESP\u00d3\u0141 WSPARCIA W HUFCU PRACY W KAMIENNEJ G\u00d3RZE","pretty_url":"zespol-wsparcia-w-hufcu-pracy-w-kamiennej-gorze","body":"<p style=\"text-align: justify;\">W dniu 04.08.2020 Komendantka Hufca Pracy i wychowawcy Hufca Pracy w Kamiennej Górze oraz pracownicy rynku pracy doradcy zawodowi oraz po\u015brednik pracy z Centrum w Jeleniej Górze wzi\u0119li udzia\u0142 w kolejnym posiedzeniu Zespo\u0142u Wsparcia Uczestników. <br \/>Zespó\u0142 wsparcia omówi\u0142 dotychczasow\u0105 wspó\u0142prac\u0119. Kadra przedstawi\u0142a bie\u017c\u0105ce problemy uczestników OHP i pracodawców. Wspólnie zosta\u0142y ustalone metody rozwi\u0105zania konkretnych problemów. Zespó\u0142 do spraw wsparcia opracowa\u0142 plan pracy na bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c. Zosta\u0142y przydzielone zadania dla wszystkich pracowników min: monitoring wychowawczy nad uczestnikami OHP, prowadzenie dokumentacji wychowawczej uczestników OHP, nawi\u0105zywanie i utrzymywanie dotychczasowych kontaktów z pracodawcami, zaj\u0119cia indywidualne z doradc\u0105 zawodowym, tworzenie portfolio rozwoju zawodowego i osobistego uczestników OHP, spotkania z absolwentami.<br \/>Zebranie przebiega\u0142o w mi\u0142ej i przyjaznej atmosferze.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Na zdj\u0119ciu: Pracownik Centrum i Kadra HP<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tekst i zdj\u0119cie: Renata Bech – doradca zawodowy<\/p>","type":"post","author":4,"visible":1,"created_at":"2020-08-05 13:07:33","updated_at":"2020-08-05 13:10:08","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2169,"title":"05082020-hpkg1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":855077,"dimensions":"1587x2769","url":"upload\/05082020-hpkg1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":4,"created_at":"2020-08-05 13:09:35","updated_at":"2020-08-05 13:09:35","url_s":"upload\/s\/05082020-hpkg1.jpg","url_m":"upload\/m\/05082020-hpkg1.jpg","url_l":"upload\/l\/05082020-hpkg1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-08-05 15:07:19","author_data":{"id":4,"name":"Filip","email":"it.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:51:54","updated_at":"2020-08-05 13:15:44"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":921,"title":"CZAS WYT\u0118\u017bONEJ PRACY W M\u0141ODZIE\u017bOWYM CENTRUM KARIERY W \u015aWIDNICY","pretty_url":"czas-wytezonej-pracy-w-mlodziezowym-centrum-kariery-w-swidnicy","body":"<p style=\"text-align: justify;\">Tegoroczne wakacje ró\u017cni\u0105 si\u0119 od poprzednich, poniewa\u017c po bardzo d\u0142ugiej przerwie m\u0142odzie\u017c, uczniowie Szkó\u0142 Bran\u017cowych I Stopnia „Rzemie\u015blnik”, od 29 czerwca powróci\u0142a do zak\u0142adów pracy. Ilona Janecka – doradca zawodowy z M\u0142odzie\u017cowego Centrum Kariery w \u015awidnicy podczas wizyt monitoruj\u0105cych sprawdza warunki i bezpiecze\u0144stwo na stanowiskach pracy oraz analizuje prawid\u0142owo\u015bci wykonywania poszczególnych zada\u0144 i czynno\u015bci przez uczestników. Niezwykle istotnym aspektem spotka\u0144 s\u0105 relacje na linii pracodawca – pracownik m\u0142odociany. M\u0142odzie\u017c, która uko\u0144czy\u0142a nauk\u0119 zawodu u pracodawców w zak\u0142adach rzemie\u015blniczych i nie rzemie\u015blniczych oraz dokszta\u0142cenie teoretyczne w szkole Bran\u017cowej I Stopnia „Rzemie\u015blnik” w \u015awidnicy przygotowuje si\u0119 do egzaminów czeladniczych oraz potwierdzaj\u0105cych kwalifikacje zawodowe. W miejscach odbywania przygotowania zawodowego trwa wyt\u0119\u017cona praca. Egzamin czeladniczy sk\u0142ada si\u0119 z dwóch etapów: etapu praktycznego i etapu teoretycznego (cz\u0119\u015b\u0107 ustna i pisemna). Etap praktyczny odbywa si\u0119 we wskazanym przez Komisj\u0119 Izby Rzemie\u015blniczej zak\u0142adzie. Nasi uczestnicy staraj\u0105 si\u0119 powa\u017cnie podchodzi\u0107 do swoich obowi\u0105zków. Egzamin, który ko\u0144czy kolejn\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 ich kariery zawodowej wzbudza w nich du\u017co emocji. Czas pandemii spowodowa\u0142 u nich obni\u017cenie poziomu wiary we w\u0142asne mo\u017cliwo\u015bci. W wi\u0119kszo\u015bci s\u0105 jednak doskonale przygotowani przez swoich pracodawców, wi\u0119c nie maj\u0105 si\u0119 czego obawia\u0107. Doradca zawodowy przez trzy lata pobytu uczestników w hufcu motywowa\u0142 ich oraz przygotowywa\u0142 m\u0142odych ludzi do opanowywania stresu podczas ró\u017cnych egzaminów i koncentracji uwagi na zdobytej wiedzy.<br \/>Ponadto doradca zawodowy przeprowadza porady indywidualne dla kandydatów do Hufca Pracy 1-40 w \u015awidnicy. Konsultacje indywidualne z doradc\u0105 zawodowym maj\u0105 na celu zaplanowanie kariery, czyli okre\u015blenie drogi rozwoju zawodowego uczestnika, w tym znalezienia \u015bcie\u017cek kszta\u0142cenia prowadz\u0105cych do wybranego zawodu lub grupy zawodów. Nast\u0119pnie na podstawie zebranych informacji w\u0142a\u015bciwie dobiera si\u0119 miejsce, w którym uczestnik hufca b\u0119dzie odbywa\u0142 praktyczn\u0105 nauk\u0119 zawodu.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tekst: Ilona Janecka - doradca zawodowy MCK w \u015awidnicy;<br \/>Zdj\u0119cia: pracodawcy<\/p>","type":"post","author":4,"visible":1,"created_at":"2020-08-05 13:05:14","updated_at":"2020-08-05 13:05:30","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2167,"title":"05082020-mcksw.jpg","caption":null,"alt":null,"size":4004253,"dimensions":"3120x4160","url":"upload\/05082020-mcksw.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":4,"created_at":"2020-08-05 13:04:18","updated_at":"2020-08-05 13:04:18","url_s":"upload\/s\/05082020-mcksw.jpg","url_m":"upload\/m\/05082020-mcksw.jpg","url_l":"upload\/l\/05082020-mcksw.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-08-05 15:04:25","author_data":{"id":4,"name":"Filip","email":"it.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:51:54","updated_at":"2020-08-05 13:15:44"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":920,"title":"REKRUTACJA W MCK OHP ZGORZELEC TRWA.","pretty_url":"rekrutacja-w-mck-ohp-zgorzelec-trwa","body":"<p style=\"text-align: justify;\">Trwaj\u0105 wakacje i okres urlopowy, s\u0105 jednak m\u0142odzi ludzie, którzy powa\u017cnie my\u015bl\u0105 o swojej przysz\u0142o\u015bci i szukaj\u0105 pomocy na nowym etapie \u017cycia. Do MCK w Zgorzelcu zg\u0142osi\u0142a si\u0119 klientka, która poprosi\u0142a o przyj\u0119cie jej do grupy wychowawczej i pomoc w realizacji dalszej nauki. Po\u015brednik pracy, przeprowadzi\u0142 z klientk\u0105 rozmow\u0119, wspólnie wype\u0142niono kart\u0119 klienta. Obja\u015bniono zasady dzia\u0142ania grupy wychowawczej oraz poinformowano o wsparciu jakie uczestnik mo\u017ce otrzyma\u0107. Umówiono si\u0119 na spotkanie z rodzicami w celu wype\u0142nienia dokumentów rekrutacyjnych.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tekst i zdj\u0119cie: El\u017cbieta G\u0142awdel – po\u015brednik pracy<\/p>","type":"post","author":4,"visible":1,"created_at":"2020-08-04 12:02:53","updated_at":"2020-08-04 12:03:04","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2166,"title":"04082020-mckzg.jpg","caption":null,"alt":null,"size":3552387,"dimensions":"3120x4160","url":"upload\/04082020-mckzg.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":4,"created_at":"2020-08-04 12:02:26","updated_at":"2020-08-04 12:02:26","url_s":"upload\/s\/04082020-mckzg.jpg","url_m":"upload\/m\/04082020-mckzg.jpg","url_l":"upload\/l\/04082020-mckzg.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-08-04 14:02:33","author_data":{"id":4,"name":"Filip","email":"it.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:51:54","updated_at":"2020-08-05 13:15:44"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

ZESPÓŁ WSPARCIA W HUFCU PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE

Dodano: 2020-08-05

W dniu 04.08.2020 Komendantka Hufca Pracy i wychowawcy Hufca Pracy w Kamiennej Górze oraz pracownicy rynku pracy doradcy zawodowi oraz [...]

CZAS WYTĘŻONEJ PRACY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W ŚWIDNICY

Dodano: 2020-08-05

Tegoroczne wakacje różnią się od poprzednich, ponieważ po bardzo długiej przerwie młodzież, uczniowie Szkół Branżowych [...]

REKRUTACJA W MCK OHP ZGORZELEC TRWA.

Dodano: 2020-08-04

Trwają wakacje i okres urlopowy, są jednak młodzi ludzie, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości i szukają pomocy na nowym [...]

Wszystkie wpisy