• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.     

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 

#ZostańwDomu! Bądź zdrów! – Aktualne zasady i ograniczenia

Informacja bieżąca Komendanta Głównego OHP


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":856,"title":"W POLKOWICACH RUSZA KURS: SPAWACZ MAG 135","pretty_url":"w-polkowicach-rusza-kurs--spawacz-mag-135","body":"<p>To ju\u017c drugi raz m\u0142odzie\u017c III rocznika z HP Polkowice ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 na miejscu zdoby\u0107 dodatkowe kwalifikacje, które na rynku pracy s\u0105 bardzo poszukiwane. W ramach wspó\u0142pracy pionu wychowawczego i rynku pracy OHP zako\u0144czono rekrutacj\u0119 na kurs. Teraz o\u015bmioosobowa grupa m\u0142odzie\u017cy przechodzi badania, by od poniedzia\u0142ku (13 lipca) zasi\u0105\u015b\u0107 nad ksi\u0105\u017ckami i zg\u0142\u0119bi\u0107 tajniki spawania. <br \/>W wyniku ubieg\u0142orocznej edycji wszyscy uczestnicy dzi\u015b pracuj\u0105 i nie mieli \u017cadnych k\u0142opotów z zatrudnieniem. Dodatkowym atutem jest pensja, któr\u0105 otrzymuj\u0105. To równie\u017c forma nagrody dla tej cz\u0119\u015bci m\u0142odzie\u017cy, która wybra\u0142a kszta\u0142cenie zawodowe na statusie pracownika m\u0142odocianego. To ekwiwalent za brak ferii, wakacji, k\u0142opotów z dojazdami do pracy w okresie letnim i ci\u0105g\u0142ego uzupe\u0142niania zaj\u0119\u0107, bo klasy wielozawodowe ucz\u0105 si\u0119, a cz\u0119\u015b\u0107 m\u0142odzie\u017cy w tym samym czasie odbywa miesi\u0119czny kurs teoretyczny w o\u015brodkach kursowych i musi zdawa\u0107 zaleg\u0142o\u015bci szkolne.<br \/>Kurs realizowany jest w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator us\u0142ug rynku pracy”. M\u0142odzie\u017c otrzyma odzie\u017c ochronn\u0105, podr\u0119czniki z zakresu spawania, obiady i znakomitego nauczyciela.<\/p>\r\n<p>Opracowa\u0142a : Maria Bardon<br \/>Zdj\u0119cia z archiwum: Katarzyna Nowak<br \/>Opis:<br \/>1.Uczestnik w trakcie ubieg\u0142orocznego kursu<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-07-08 11:13:57","updated_at":"2020-07-08 11:16:03","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2042,"title":"20200708_p1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":241115,"dimensions":"987x740","url":"upload\/20200708_p1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-07-08 11:13:41","updated_at":"2020-07-08 11:13:41","url_s":"upload\/s\/20200708_p1.jpg","url_m":"upload\/m\/20200708_p1.jpg","url_l":"upload\/l\/20200708_p1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-07-08 13:13:53","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-07-07 10:08:19"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":855,"title":"ZESP\u00d3\u0141 WSPARCIA UCZESTNIK\u00d3W W OHP W JAWORZE","pretty_url":"zespol-wsparcia-uczestnikow-w-ohp-w-jaworze","body":"<p>W dniu 07.07.2020 roku w siedzibie Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze zosta\u0142o zorganizowane spotkanie Zespo\u0142u Wsparcia Uczestników w celu omówienia najistotniejszych zagadnie\u0144 i problemów dotycz\u0105cych pracowników m\u0142odocianych.<br \/>Podczas spotkania cz\u0119\u015bciowo dokonano podsumowania wyników nauczania osi\u0105gni\u0119tych przez m\u0142odzie\u017c w roku szkolnym 2019\/2020. W zwi\u0105zku z informacj\u0105 <br \/>o wznowieniu praktyk zawodowych przez pracowników m\u0142odocianych pracownicy M\u0142odzie\u017cowego Centrum Kariery OHP w Jaworze Pani \u017baneta Jaskórzy\u0144ska i Monika Duda- Jakubowicz poinformowa\u0142y pracodawców o podstawie prawnej oraz konieczno\u015bci zapewnienia \u015brodków ochrony osobistej i zachowaniu re\u017cimu sanitarnego na praktycznej nauce zawodu. Przeanalizowano liczb\u0119 m\u0142odzie\u017cy, która obecnie przebywa na praktykach oraz na urlopach wypoczynkowych. <br \/>Ponadto na spotkaniu Zespo\u0142u Wsparcia Uczestników poruszono kwesti\u0119 dotycz\u0105c\u0105 korekty planu potencja\u0142u organizacyjnego jednostki oraz ilo\u015bci m\u0142odzie\u017cy do zrekrutowania na rok szkolny 2020\/2021. Podsumowano dzia\u0142ania promocyjno- rekrutacyjne podj\u0119te w czerwcu i zaplanowano kolejne kroki w celu pozyskania nowych miejsc praktycznej nauki zawodu. Omówiono sprawy bie\u017c\u0105ce oraz zaplanowano dzia\u0142ania do realizacji w miesi\u0105cu lipcu.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/855\/upload\/20200708_j1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200708_j1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/855\/upload\/20200708_j2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200708_j2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Tekst: Jagoda Karpiejczyk- starszy wychowawca OHP 1-21 w Jaworze<br \/>Zdj\u0119cia: Monika Duda- Jakubowicz – doradca zawodowy MCK OHP w Jaworze, Jagoda Karpiejczyk- starszy wychowawca OHP 1-21 w Jaworze<br \/>Zdj\u0119cie nr 1 i 2 Zespó\u0142 Wsparcia Uczestników podczas analizy sytuacji m\u0142odzie\u017cy.<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-07-08 08:21:33","updated_at":"2020-07-08 08:23:24","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2041,"title":"20200708_j1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":1445897,"dimensions":"3579x2268","url":"upload\/20200708_j1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-07-08 08:21:23","updated_at":"2020-07-08 08:21:23","url_s":"upload\/s\/20200708_j1.jpg","url_m":"upload\/m\/20200708_j1.jpg","url_l":"upload\/l\/20200708_j1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-07-08 10:21:29","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-07-07 10:08:19"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":854,"title":"POZNAJ SIEBIE I WYBIERZ ZAW\u00d3D \u2013 INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADC\u0104 ZAWODOWYM I PO\u015aREDNIKIEM PRACY W M\u0141ODZIE\u017bOWYM CENTRUM KARIERY \u015aWIDNICY","pretty_url":"poznaj-siebie-i-wybierz-zawod--indywidualne-spotkania-z-doradca-zawodowym-i-posrednikiem-pracy-w-mlodziezowym-centrum-kariery-swidnicy","body":"<p>Ilona Janecka – doradca zawodowy z M\u0142odzie\u017cowego Centrum Kariery OHP w \u015awidnicy przeprowadza porady indywidualne dla kandydatów do Hufca Pracy 1-40 w \u015awidnicy. Jedn\u0105 z metod pracy doradcy zawodowego jest rozmowa doradcza, podczas której uzyskuje si\u0119 niezb\u0119dne informacje dotycz\u0105ce ucznia, jego zainteresowa\u0144 oraz przebiegu drogi edukacyjnej. Spotkania maj\u0105 na celu u\u015bwiadomienie uczestnikom, \u017ce karier\u0119 zawodow\u0105 nale\u017cy zaplanowa\u0107. Podj\u0119cie decyzji o wyborze okre\u015blonego zawodu, cz\u0119sto na ca\u0142e \u017cycie stanowi powa\u017cny problem. Powinni wyznaczy\u0107 sobie cel, b\u0105d\u017a cele, do których b\u0119d\u0105 d\u0105\u017cy\u0107. Zanim jednak to zrobi\u0105, musz\u0105 pozna\u0107 szereg czynników warunkuj\u0105cych w\u0142a\u015bciwe zaplanowanie przysz\u0142o\u015bci. Poznanie ich – z jednej strony u\u0142atwi im odnalezienie si\u0119 na rynku pracy, a z drugiej – pozwoli na wybór \u015bcie\u017cki zawodowej zgodnej z indywidualnymi mo\u017cliwo\u015bciami, predyspozycjami, przekonaniami, cechami charakteru czy zdolno\u015bciami. <br \/>Indywidualne doradztwo zawodowe daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 poznania siebie, dzi\u0119ki narz\u0119dziom badawczym, którymi dysponuje doradca zawodowy. Wszelkiego rodzaju testy, kwestionariusze pomagaj\u0105 w samopoznaniu. Omówione zosta\u0142y zainteresowania, uzdolnienia, umiej\u0119tno\u015bci, zdolno\u015bci, temperament, system warto\u015bci oraz stan zdrowia uczniów bior\u0105cych udzia\u0142 w spotkaniach z doradc\u0105 zawodowym.<br \/>Konsultacje indywidualne z doradc\u0105 zawodowym maj\u0105 na celu zaplanowanie kariery, czyli okre\u015blenie drogi rozwoju zawodowego uczestnika, w tym znalezienia \u015bcie\u017cek kszta\u0142cenia prowadz\u0105cych do wybranego zawodu lub grupy zawodów. <br \/>Nast\u0119pnie kandydat do Hufca Pracy1-40 w \u015awidnicy kierowany jest do po\u015brednika pracy, który zajmuje si\u0119 bie\u017c\u0105cym monitorowaniem lokalnego rynku pracy, szczególnie pod k\u0105tem mo\u017cliwo\u015bci zatrudnienia uczestników hufca, absolwentów oraz m\u0142odzie\u017cy do 25 r. \u017c przez pracodawców na lokalnym rynku pracy. Dokonuje on, we wspó\u0142pracy z doradc\u0105 zawodowym, analizy zainteresowa\u0144 oraz predyspozycji zawodowych m\u0142odego cz\u0142owieka. <br \/>Nast\u0119pnie na podstawie zebranych informacji w\u0142a\u015bciwie dobiera miejsce, w którym uczestnik hufca b\u0119dzie odbywa\u0142 praktyczn\u0105 nauk\u0119 zawodu. Po\u015brednik pracy wspiera m\u0142odzie\u017c w rozwoju zawodowym i spo\u0142ecznym.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/854\/upload\/20200707_w1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200707_w1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/854\/upload\/20200707_w2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200707_w2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Tekst: Ilona Janecka - doradca zawodowy MCK w \u015awidnicy;<br \/>Zdj\u0119cia: Agnieszka Wilman – po\u015brednik pracy MCK w \u015awidnicy;<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-07-07 10:03:05","updated_at":"2020-07-07 10:05:39","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2039,"title":"20200707_w2.jpg","caption":null,"alt":null,"size":797265,"dimensions":"2272x1704","url":"upload\/20200707_w2.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-07-07 10:02:51","updated_at":"2020-07-07 10:02:51","url_s":"upload\/s\/20200707_w2.jpg","url_m":"upload\/m\/20200707_w2.jpg","url_l":"upload\/l\/20200707_w2.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-07-07 12:03:01","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-07-07 10:08:19"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

W POLKOWICACH RUSZA KURS: SPAWACZ MAG 135

Dodano: 2020-07-08

To już drugi raz młodzież III rocznika z HP Polkowice ma możliwość na miejscu zdobyć dodatkowe kwalifikacje, które na rynku prac [...]

ZESPÓŁ WSPARCIA UCZESTNIKÓW W OHP W JAWORZE

Dodano: 2020-07-08

W dniu 07.07.2020 roku w siedzibie Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze zostało zorganizowane spotkanie Zespołu Wsparcia Uczestnikó [...]

POZNAJ SIEBIE I WYBIERZ ZAWÓD – INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I POŚREDNIKIEM PRACY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY ŚWIDNICY

Dodano: 2020-07-07

Ilona Janecka – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Świdnicy przeprowadza porady indywidualne dla kandydató [...]

Wszystkie wpisy