• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.     

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":1160,"title":"REJONOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZADU W LEGNICY","pretty_url":"rejonowe-spotkanie-przedstawicieli-samorzadu-w-legnicy","body":"<p>Dnia 22.10.2020r. przedstawiciele Rady Hufca z Polkowic wraz z wychowawc\u0105, wyruszyli na Rejonowe Spotkanie M\u0142odzie\u017cowej Rady Uczestników OHP do Legnicy. Ju\u017c w drodze mo\u017cna by\u0142o zauwa\u017cy\u0107 wspania\u0142\u0105 atmosfer\u0119 mi\u0119dzy uczestnikami dwóch hufców pracy Przemkowa i Polkowic. Na miejscu zostali\u015bmy serdecznie powitani przez organizatorów spotkania. Pierwszym etapem integracji m\u0142odzie\u017cy by\u0142o przeprowadzenie przez panie wychowawczynie gier i zabaw, m\u0142odzie\u017c wspaniale si\u0119 bawi\u0142a. Uczestnicy poprzez integracj\u0119 mogli zaprezentowa\u0107 swoje zainteresowania i umiej\u0119tno\u015bci, prze\u0142ama\u0107 bariery, a tak\u017ce w sposób naturalny nauczy\u0107 si\u0119 tolerancji, wra\u017cliwo\u015bci, otwarto\u015bci, wyrozumia\u0142o\u015bci i serdeczno\u015bci. W dalszej cz\u0119\u015bci spotkania nadszed\u0142 czas aby poprzez g\u0142osowanie wy\u0142oni\u0107 przewodnicz\u0105cego Wojewódzkiej Rady M\u0142odzie\u017cy OHP : najwi\u0119ksz\u0105 ilo\u015b\u0107 g\u0142osów zdoby\u0142a Julia z HP Przemkowa, drugim pod wzgl\u0119dem zdobytych g\u0142osów uplasowa\u0142 si\u0119 nasz Paolo z HP Polkowice. Po g\u0142osowaniu m\u0142odzie\u017c spotka\u0142a si\u0119 z pe\u0142nomocnikiem prezydenta Legnicy ds. dzieci m\u0142odzie\u017cy w Legnicy Panem Jakubem Nale\u017cnym, który opowiedzia\u0142 m\u0142odzie\u017cy o pracy w wolontariacie, co mo\u017ce wnie\u015b\u0107 w \u017cycie m\u0142odego cz\u0142owieka i czego uczy pomoc bezinteresowna innym ludziom. <br \/>Serdeczne dzi\u0119kujemy organizatorom za mi\u0142e spotkanie, a naszemu Paolo serdecznie gratulujemy i \u017cyczymy sukcesów.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1160\/upload\/23102020-p7.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/23102020-p7.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1160\/upload\/23102020-p8.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/23102020-p8.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1160\/upload\/23102020-p9.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/23102020-p9.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Opracowanie i zdj\u0119cia :Julita Witkowska –wychowawca 1-23 HP Polkowice<br \/>Opis zdj\u0119\u0107 : 1. Kadra wychowawcza i przedstawiciele samorz\u0105du<br \/> 2. Przekazanie m\u0142odzie\u017cy wiedzy na temat wolontariatu przez pana Jakuba<br \/> 3. Zwyci\u0119zcy z wychowawcami<\/p>\r\n<p><\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-10-23 11:27:25","updated_at":"2020-10-23 11:37:20","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2712,"title":"23102020-p7.jpg","caption":null,"alt":null,"size":116139,"dimensions":"851x475","url":"upload\/23102020-p7.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-10-23 11:26:34","updated_at":"2020-10-23 11:26:34","url_s":"upload\/s\/23102020-p7.jpg","url_m":"upload\/m\/23102020-p7.jpg","url_l":"upload\/l\/23102020-p7.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-10-23 13:27:00","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":1159,"title":"ZAKO\u0143CZENIE KURSU ZAWODOWEGO SEP 1KV W POLKOWICACH","pretty_url":"zakonczenie-kursu-zawodowego-sep-1kv-w-polkowicach","body":"<p>Dzisiaj , w dniu 23 pa\u017adziernika 2020 roku zako\u0144czy\u0142 si\u0119 kurs p.n. uprawnienia SEP 1 kV orgaznizowany przez Centrum Edukacji i Pracy M\u0142odzie\u017cy OHP w Legnicy. W szkoleniu wzi\u0119li udzia\u0142 absolwenci i uczestnicy 1-23 HP Polkowice- m\u0142odzie\u017c w wieku 18-25 lat, która chcia\u0142a podnie\u015b\u0107 lub naby\u0107 nowe kwalifikacje w celu zwi\u0119kszenia szans na podj\u0119cie zatrudnienia oraz zmaksymalizowa\u0107 swój potencja\u0142 aby efektywnie konkurowa\u0107 na rynku pracy. Nad przebiegiem zaj\u0119\u0107 praktycznych i teoretycznych czuwa\u0142 wykwalifikowany instruktor- Pan Tadeusz Cebula. Uczestnicy kursu ch\u0119tnie brali udzia\u0142 w zaj\u0119ciach, byli zmotywowani i zadowoleni z uczestnictwa w szkoleniu. Zdobycie nowej umiej\u0119tno\u015bci jest dla nich przepustk\u0105 do znalezienia dobrze p\u0142atnej pracy. Na zako\u0144czenie szkolenia przeprowadzono egzamin teoretyczny oraz praktyczny, sprawdzaj\u0105cy zdobyt\u0105 w jego trakcie wiedz\u0119. Co najwa\u017cniejsze – wszyscy zdali! Dzi\u0119kujemy za zaanga\u017cowanie uczestnikom oraz wykonawcy.<br \/>\u017byczymy sukcesów na polu rozwoju zawodowego z optymizmem czekamy na pozytywne efekty zako\u0144czonego kursu.<\/p>\r\n<p>Opracowanie: st. wychowawca Eliza Dula<br \/>Zdj\u0119cia: wychowawca Julita Witkowska<\/p>\r\n<p>Opis: Uczestnicy kursu zawodowego SEP 1 kv z instruktorem Tadeuszem Cebul\u0105 i kadr\u0105 1-23 HP Polkowice<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-10-23 11:19:57","updated_at":"2020-10-23 11:20:46","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2711,"title":"23102020-p6.jpg","caption":null,"alt":null,"size":84621,"dimensions":"750x563","url":"upload\/23102020-p6.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-10-23 11:19:37","updated_at":"2020-10-23 11:19:37","url_s":"upload\/s\/23102020-p6.jpg","url_m":"upload\/m\/23102020-p6.jpg","url_l":"upload\/l\/23102020-p6.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-10-23 13:19:49","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":1158,"title":"REJONOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZ\u0104DU UCZESTNIK\u00d3W","pretty_url":"rejonowe-spotkanie-przedstawicieli-samorzadu-uczestnikow","body":"<p>W dniu 22 pa\u017adziernika w Schronisku M\u0142odzie\u017cowym w Legnicy przy ulicy Jordana 17, spotkali si\u0119 przedstawiciele samorz\u0105du uczestników rejonu legnickiego z jednostek w Górze, Przemkowie, Jaworze i Polkowicach. M\u0142odzie\u017c przedstawi\u0142a siebie oraz swój wyborczy program i w demokratycznym g\u0142osowaniu dokona\u0142a wyboru przedstawicieli którzy b\u0119d\u0105 nas reprezentowa\u0107 na wyborach do Wojewódzkiej Rady M\u0142odzie\u017cy w dniu 28 pa\u017adziernik 2020 w Mys\u0142akowicach. Najwi\u0119ksz\u0105 ilo\u015b\u0107 g\u0142osów uzyska\u0142a Julia z Hufca Pracy w Przemkowie której le\u017cy na sercu los samotnych dzieci z Domu Dziecka. Ch\u0119tnie zorganizowa\u0142aby dla nich zbiórk\u0119 pluszaków i po\u015bwi\u0119ci\u0142a swój czas na zabaw\u0119 z nimi.Nast\u0119pnym w kolejce pod wzgl\u0119dem ilo\u015bci g\u0142osów by\u0142 Paolo z Polkowic który popracowa\u0142by nad komunikacja przede wszystkim pomi\u0119dzy pracodawcami i uczestnikami OHP.Zaszczyci\u0142 nas swoja obecno\u015bci pe\u0142nomocnik prezydenta Legnicy do spraw dzieci i m\u0142odzie\u017cy pan Jakub Nale\u017cny, który opowiada\u0142 wolontariacie w Legnicy, \u017ce dzi\u0119ki niemu mo\u017cna sta\u0107 si\u0119 cz\u0142owiekiem „bogatym” w ró\u017cnych tego s\u0142owa znaczeniach. Zach\u0119ca\u0142 m\u0142odzie\u017c do zaanga\u017cowania si\u0119 w ró\u017cne dziedziny dzia\u0142alno\u015bci charytatywnej. I wspó\u0142pracy z Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAM Legnica. M\u0142odzie\u017c otrzyma\u0142a drobne upominki i du\u017c\u0105 „dawk\u0119” zach\u0119ty i optymistycznego przekazu.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1158\/upload\/23102020-l4.JPG\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/23102020-l4.JPG\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1158\/upload\/23102020-l1.JPG\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/23102020-l1.JPG\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1158\/upload\/23102020-l2.JPG\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/23102020-l2.JPG\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1158\/upload\/23102020-l3.JPG\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/23102020-l3.JPG\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p><br \/>Zdj\u0119cie 1.Kadra wychowawcza i przedstawiciele hufców.<br \/>Zdj\u0119cie 2. Pan Jakub Nale\u017cny pe\u0142nomocnik prezydenta Legnicy do spraw dzieci i m\u0142odzie\u017cy.<br \/>Zdj\u0119cie 3.Prezentacja uczestników i ich programów wyborczych.<br \/>zdj\u0119cie 4. Wytypowani z naszego rejonu uczestnicy z wychowawcami.<\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p>tekst: Barbara Koby\u0142ka komendant HP Legnica<br \/>zdj\u0119cia: Marta Pstrowska wychowawca HP Legnica<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-10-23 10:35:55","updated_at":"2020-10-23 10:38:34","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2708,"title":"23102020-l1.JPG","caption":null,"alt":null,"size":4849664,"dimensions":"5456x3632","url":"upload\/23102020-l1.JPG","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-10-23 10:35:32","updated_at":"2020-10-23 10:35:32","url_s":"upload\/s\/23102020-l1.JPG","url_m":"upload\/m\/23102020-l1.JPG","url_l":"upload\/l\/23102020-l1.JPG"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-10-23 12:35:48","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

REJONOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZADU W LEGNICY

Dodano: 2020-10-23

Dnia 22.10.2020r. przedstawiciele Rady Hufca z Polkowic wraz z wychowawcą, wyruszyli na Rejonowe Spotkanie Młodzieżowej Rady Uczestnik&oacu [...]

ZAKOŃCZENIE KURSU ZAWODOWEGO SEP 1KV W POLKOWICACH

Dodano: 2020-10-23

Dzisiaj , w dniu 23 października 2020 roku zakończył się kurs p.n. uprawnienia SEP 1 kV orgaznizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młod [...]

REJONOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZESTNIKÓW

Dodano: 2020-10-23

W dniu 22 października w Schronisku Młodzieżowym w Legnicy przy ulicy Jordana 17, spotkali się przedstawiciele samorządu uczestnikó [...]

Wszystkie wpisy