• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.  

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 

#ZostańwDomu! Bądź zdrów! – Aktualne zasady i ograniczenia

Informacja bieżąca Komendanta Głównego OHP


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":766,"title":"M\u0141ODZIE\u017b Z MYS\u0141AKOWIC OBCHODZI DZIE\u0143 MATKI","pretty_url":"mlodziez-z-myslakowic-obchodzi-dzien-matki","body":"<p>Pomimo nieobecno\u015bci w o\u015brodku m\u0142odzie\u017c z Mys\u0142akowic pozostaje aktywna. Kadra wychowawcza zorganizowa\u0142a konkurs pt. Selfie z Mam\u0105, który mia\u0142 na celu promowanie warto\u015bci rodzinnych oraz umacnianie wi\u0119zi. Wychowankowie poprzez komunikatory internetowe przesy\u0142ali zdj\u0119cia przedstawiaj\u0105ce siebie oraz „mam\u0119”. Warto podkre\u015bli\u0107, \u017ce s\u0142owo mama jest symbolem, pod którym mo\u017cna rozumie\u0107 inne bliskie osoby, które cz\u0119sto zast\u0119puj\u0105 naszym wychowankom mam\u0119. Konkurs przyniós\u0142 wiele rado\u015bci i satysfakcji z pomys\u0142owo wykonanych fotografii. Po rozstrzygni\u0119ciu nagrodzono trzech uczestników, którzy przes\u0142ali pi\u0119kne selfie, a innych wyró\u017cniono. Z prac konkursowych powsta\u0142a \u015bliczna galeria, która jeszcze przez d\u0142ugi czas b\u0119dzie wszystkim przypomina\u0107, o jednym z najmilszych naszym sercom dni, jakim jest dzie\u0144 Mamy. Zwyci\u0119zcom serdecznie gratulujemy, a wszystkich uczestników zach\u0119camy do udzia\u0142u w innych aktywno\u015bciach organizowanych przez kadr\u0119.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/766\/upload\/29.05.2020_M1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/29.05.2020_M1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/766\/upload\/29.05.2020_M2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/29.05.2020_M2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Tekst i zdj\u0119cia: Monika Raulin i Katarzyna Zasada- kadra OSiW OHP w Mys\u0142akowicach<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-05-29 12:52:27","updated_at":"2020-05-29 12:53:27","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":1849,"title":"29.05.2020_M1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":69401,"dimensions":"648x486","url":"upload\/29.05.2020_M1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-05-29 12:52:13","updated_at":"2020-05-29 12:52:13","url_s":"upload\/s\/29.05.2020_M1.jpg","url_m":"upload\/m\/29.05.2020_M1.jpg","url_l":"upload\/l\/29.05.2020_M1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-05-29 14:52:20","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":765,"title":"\u201eROZSTRZYGNI\u0118CIE W HUFCU PRACY W WA\u0141BRZYCHU KONKURSU 100 LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ\u201d","pretty_url":"rozstrzygniecie-w-hufcu-pracy-w-walbrzychu-konkursu-100-lecie-bitwy-warszawskiej","body":"<p>W dniu 28. 05. 2020 roku, w wa\u0142brzyskim Hufcu Pracy odby\u0142o si\u0119 rozstrzygni\u0119cie konkursu „100 lecie Bitwy Warszawskiej”, którego organizatorem by\u0142a Komenda G\u0142ówna OHP we wspó\u0142pracy z Lubelsk\u0105 Komend\u0105 Wojewódzk\u0105. Uczestnicy Hufca Pracy, którzy o konkursie byli informowani przy pomocy komunikatorów internetowych oraz telefonicznie, ch\u0119tnie wzi\u0119li w nim udzia\u0142. M\u0142odzie\u017c po raz kolejny udowodni\u0142a swoj\u0105 aktywno\u015b\u0107, o czym \u015bwiadczy spora ilo\u015b\u0107 nades\u0142anych prac konkursowych, z spo\u015bród których, zosta\u0142y wy\u0142onione cztery najlepsze. W\u015bród nich znalaz\u0142y si\u0119 trzy prace plastyczne oraz jedna multimedialna. Wszystkim uczestnikom sk\u0142adamy serdeczne podzi\u0119kowania za udzia\u0142 w konkursie i trzymamy kciuki za zwyci\u0119zców na poziomie lokalnym, w dalszym etapie konkursu.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/765\/upload\/29.05.2020_wa2.jpeg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/29.05.2020_wa2.jpeg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/765\/upload\/29.05.2020_wa1.jpeg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/29.05.2020_wa1.jpeg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Zdj\u0119cia:<br \/>1, 2 Prace konkursowe<\/p>\r\n<p>Artyku\u0142 : wychowawca 1-30 HP Tomasz Napiórkowski<br \/>Zdj\u0119cia: wychowawca 1-30 HP Krystyna Zdral<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-05-29 07:57:40","updated_at":"2020-05-29 07:58:27","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":1848,"title":"29.05.2020_wa1.jpeg","caption":null,"alt":null,"size":631272,"dimensions":"3600x2704","url":"upload\/29.05.2020_wa1.jpeg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-05-29 07:57:23","updated_at":"2020-05-29 07:57:23","url_s":"upload\/s\/29.05.2020_wa1.jpeg","url_m":"upload\/m\/29.05.2020_wa1.jpeg","url_l":"upload\/l\/29.05.2020_wa1.jpeg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-05-29 09:57:30","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":764,"title":"\u201eJAK ROZWI\u0104ZYWA\u0106 KONFLIKTY GRUPOWE W \u015aRODOWISKU SZKO\u0141Y?\u201d","pretty_url":"jak-rozwiazywac-konflikty-grupowe-w-srodowisku-szkoly","body":"<p>W dniu 26.05.2020r. kadra hufca w Polkowicach wzi\u0119\u0142a udzia\u0142 w szkoleniu dotycz\u0105cym konfliktów w \u015brodowisku szko\u0142y organizowanym przez Powiatowy O\u015brodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego. <br \/>Szkolenie pokaza\u0142o jak we wspó\u0142czesnym \u015bwiecie radzi\u0107 sobie z konfliktami zaistnia\u0142ymi w\u015bród m\u0142odzie\u017cy szkolnej do której nale\u017c\u0105 uczestnicy HP Polkowice. Wiele porad dla wychowawców jak rozpoznawa\u0107 z wyprzedzeniem sytuacje konfliktowe oraz jak rozwi\u0105zywa\u0107 ju\u017c zaistnia\u0142e spory, które cz\u0119sto ko\u0144cz\u0105 si\u0119 przemoc\u0105 ze strony sprawców zaistnia\u0142ych sytuacji.<br \/>Kadra zosta\u0142a poinformowana jak wspó\u0142pracowa\u0107 z rodzicami oraz organami zewn\u0119trznymi w przypadku konfliktów uczestników hufca.<br \/>Podczas szkolenia 14 osób mog\u0142o bra\u0107 czynny udzia\u0142 w dyskusji odnosz\u0105c si\u0119 do prezentacji przedstawionej przez pana Kochmana. Nad ca\u0142\u0105 stron\u0105 techniczn\u0105 i dobrym odbiorem internetowym czuwa\u0142a pani Katarzyna Walewska Maj z PPP Polkowice.<br \/>Dzi\u0119kujemy za nowe do\u015bwiadczenie, które zaproponowa\u0142o polkowickie PPP, oraz ju\u017c dzi\u015b z mi\u0142\u0105 ch\u0119ci\u0105 deklarujemy uczestnictwo kadry w nast\u0119pnych spotkaniach.<\/p>\r\n<p>Opracowa\u0142a: Katarzyna Nowak wychowawca<\/p>\r\n<p>Zdj\u0119cia: Eliza Dula st. wychowawca<br \/>Opis: Migawki ze szkolenia.<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-05-27 10:45:01","updated_at":"2020-05-27 10:45:44","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":1846,"title":"20200527_p3.jpg","caption":null,"alt":null,"size":85924,"dimensions":"540x960","url":"upload\/20200527_p3.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-05-27 10:44:51","updated_at":"2020-05-27 10:44:51","url_s":"upload\/s\/20200527_p3.jpg","url_m":"upload\/m\/20200527_p3.jpg","url_l":"upload\/l\/20200527_p3.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-05-27 12:44:57","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-05-27 11:36:55"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

MŁODZIEŻ Z MYSŁAKOWIC OBCHODZI DZIEŃ MATKI

Dodano: 2020-05-29

Pomimo nieobecności w ośrodku młodzież z Mysłakowic pozostaje aktywna. Kadra wychowawcza zorganizowała konkurs pt. Selfie z Mamą, kt&oa [...]

„ROZSTRZYGNIĘCIE W HUFCU PRACY W WAŁBRZYCHU KONKURSU 100 LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ”

Dodano: 2020-05-29

W dniu 28. 05. 2020 roku, w wałbrzyskim Hufcu Pracy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „100 lecie Bitwy Warszawskiej”, kt&oac [...]

„JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY GRUPOWE W ŚRODOWISKU SZKOŁY?”

Dodano: 2020-05-27

W dniu 26.05.2020r. kadra hufca w Polkowicach wzięła udział w szkoleniu dotyczącym konfliktów w środowisku szkoły organizowanym p [...]

Wszystkie wpisy