• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.     

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":1028,"title":"I MIEJSCE W OG\u00d3LNOPOLSKIM KONKURSIE \u201eAKTYWNO\u015a\u0106 DOBRY WYB\u00d3R\u201d","pretty_url":"i-miejsce-w-ogolnopolskim-konkursie-aktywnosc-dobry-wybor","body":"<p>M\u0142odzie\u017c z O\u015brodka Szkolenia i Wychowania z Z\u0105bkowic \u015al. bra\u0142a udzia\u0142 w niezwyk\u0142ym wydarzeniu, jakim by\u0142a wycieczka do Wroc\u0142awia. By\u0142a to nagroda przyznana przez Komend\u0119 G\u0142ówn\u0105 OHP dla m\u0142odzie\u017cy za zaj\u0119cie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Aktywno\u015b\u0107 dobry wybór” w roku szkolnym 2019\/2020 za inicjatyw\u0119 jednorazow\u0105 pod nazw\u0105 „Zwierzaki Pluszaki i Dzieciaki”. I tak, wczesnym rankiem, po \u015bniadaniu, grupa uczestników – laureatów konkursu wraz z wychowawcami oraz przewodnikiem z biura turystycznego organizuj\u0105cego nasz wyjazd, wsiad\u0142a do mikrobusa i uda\u0142a si\u0119 do Wroc\u0142awia. Mieli\u015bmy szcz\u0119\u015bcie, bo pogoda tego dnia by\u0142a wymarzona na d\u0142ugie spacery – s\u0142oneczna, ale niezbyt upalna. <br \/>Pierwszym etapem zwiedzania by\u0142o pod\u0105\u017canie szlakiem w poszukiwaniu wroc\u0142awskich krasnali. Jest to trasa wiod\u0105ca po najwa\u017cniejszych zabytkach miasta Wroc\u0142aw. Dzi\u0119ki niej mogli\u015bmy zwiedzi\u0107 Ostrów Tumski, Archikatedr\u0119 pw. \u015aw .Jana Chrzciciela, Pomnik Zwierz\u0105t Rze\u017anych, Dawne Wi\u0119zienie Miejskie, Uniwersytet Wroc\u0142awski, Rynek i inne wspania\u0142e budowle stolicy Dolnego \u015al\u0105ska. Co jaki\u015b czas napotykali\u015bmy niewielkie mosi\u0119\u017cne krasnale, umieszczone w charakterystycznych punktach, upodobnione do postaci odgrywaj\u0105cych w historii tych wa\u017cnych miejsc szczególn\u0105 rol\u0119. Obejrzeli\u015bmy okaza\u0142y budynek Urz\u0119du Wojewódzkiego i dowiedzieli\u015bmy si\u0119 jakie biura znajduj\u0105 si\u0119 w jego wn\u0119trzu i jakimi dziedzinami zajmuj\u0105 si\u0119 pracuj\u0105cy w nim urz\u0119dnicy, na czym polega ich praca. <br \/>Nasz przewodnik pokaza\u0142 nam tak\u017ce bardzo wysok\u0105 Iglic\u0119, Hal\u0119 Stulecia oraz Ogród Japo\u0144ski, w którym podziwiali\u015bmy ró\u017cnorodne gatunki drzew i krzewów. Omawia\u0142 tak\u017ce histori\u0119 tych miejsc i ciekawostki z nimi zwi\u0105zane. <br \/>Nast\u0119pnie, aby chwil\u0119 zrelaksowa\u0107 si\u0119 po pe\u0142nym wra\u017ce\u0144 spacerze uliczkami Wroc\u0142awia, wsiedli\u015bmy na statek i pop\u0142yn\u0119li\u015bmy w rejs po Odrze. Dzi\u0119ki temu mieli\u015bmy okazj\u0119 podziwia\u0107 panoram\u0119 miasta z bardzo ciekawej perspektywy. W przerwie mi\u0119dzy nast\u0119pnymi atrakcjami do obejrzenia, zjedli\u015bmy pyszny obiad. <br \/>Pe\u0142ni nowych si\u0142 przyst\u0105pili\u015bmy do kolejnego etapu wycieczki – wizyty w „Hydropolis” i ten punkt na naszej mapie zwiedzania najbardziej przypad\u0142 uczestnikom do gustu. Miejsce, w którym jak na d\u0142oni wida\u0107, \u017ce na \u015bwiecie wszystko zaczyna si\u0119 od wody i jest z ni\u0105 zwi\u0105zane, by\u0142o nowoczesne, pe\u0142ne fantastycznych wizualizacji dotycz\u0105cych tego \u017cywio\u0142u. <br \/>Po obejrzeniu filmu naukowego po\u015bwi\u0119conemu roli wody w przyrodzie, zwiedzili\u015bmy szereg pomieszcze\u0144 zwi\u0105zanych z oceanami, \u0142odziami podwodnymi, ekologi\u0105, faun\u0105 wodn\u0105. Przypomnieli\u015bmy sobie, jaka chmura jak\u0105 pogod\u0119 zwiastuje, sk\u0105d si\u0119 bior\u0105 burze i t\u0119cza. Tutaj nasza wizyta we Wroc\u0142awiu dobieg\u0142a ko\u0144ca. Bardzo zm\u0119czeni, ale zafascynowani nowopoznanymi miejscami wrócili\u015bmy do O\u015brodka. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 uczestników wycieczki pierwszy raz mia\u0142a okazj\u0119 odwiedzi\u0107 stolic\u0119 Dolnego \u015al\u0105ska i miasto to zrobi\u0142o na nich ogromne wra\u017cenie. W drodze powrotnej m\u0142odzie\u017c d\u0142ugo dzieli\u0142a si\u0119 swoimi spostrze\u017ceniami, by\u0142a to tak\u017ce okazja do zadawania pyta\u0144 przewodnikowi.<br \/>Serdecznie dzi\u0119kujemy za tak wspania\u0142\u0105 nagrod\u0119, mo\u017cliwo\u015b\u0107 zwiedzenia stolicy Dolnego \u015al\u0105ska, pog\u0142\u0119bieniu naszej wiedzy na temat wa\u017cnych zabytków miasta, jego historii oraz zapoznania si\u0119 z biografi\u0105 znanych postaci zwi\u0105zanych z Wroc\u0142awiem. Dla wychowanków by\u0142 to dzie\u0144 zupe\u0142nie wyj\u0105tkowy, który przyniós\u0142 im niezapomniane wra\u017cenia i na d\u0142ugo zostanie w ich pami\u0119ci.<\/p>\r\n<p>Tekst i zdj\u0119cia: Katarzyna Przybysz, Anna Zaw\u0142ocka – wychowawcy OSiW OHP w Z\u0105bkowicach \u015al\u0105skich.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1028\/upload\/20200922_za1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200922_za1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1028\/upload\/20200922_za2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200922_za2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1028\/upload\/20200922_za3.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200922_za3.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1028\/upload\/20200922_za4.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200922_za4.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Zdj\u0119cia:<br \/>1. Zwiedzamy wroc\u0142awski Rynek.<br \/>2. Fontanny w Parku Szczytnickim.<br \/>3. Gracjan steruje \u0142odzi\u0105 podwodn\u0105 w „Hydropolis”.<br \/>4. Wspólne zdj\u0119cie przed Urz\u0119dem Wojewódzkim.<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-09-22 08:22:56","updated_at":"2020-09-22 08:24:09","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2426,"title":"20200922_za2.jpg","caption":null,"alt":null,"size":3273635,"dimensions":"4000x3000","url":"upload\/20200922_za2.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-09-22 08:22:42","updated_at":"2020-09-22 08:22:42","url_s":"upload\/s\/20200922_za2.jpg","url_m":"upload\/m\/20200922_za2.jpg","url_l":"upload\/l\/20200922_za2.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-09-22 10:22:52","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-09-16 11:34:59"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":1027,"title":"\"MIEJ WIAR\u0118, NIE TRA\u0106 NADZIEI\"","pretty_url":"miej-wiare-nie-trac-nadziei","body":"<p>W pi\u0105tek (18 wrze\u015bnia) m\u0142odzie\u017c z zi\u0119bickiego hufca adorowa\u0142a wystawion\u0105 w Ko\u015bciele pw. Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Z\u0105bkowicach \u015al\u0105skich kopi\u0119 Ca\u0142unu Tury\u0144skiego. Oryginalny ca\u0142un to p\u0142ótno, które jest utkane z nici lnianej ze \u015bladow\u0105 domieszk\u0105 w\u0142ókien bawe\u0142ny indyjskiej. Wida\u0107 na nim posta\u0107 wysokiego m\u0119\u017cczyzny uwiecznion\u0105 w negatywie z przodu i z ty\u0142u. Przedstawia sylwetk\u0119 zmar\u0142ego wskutek straszliwych ran; ran odpowiadaj\u0105cych ewangelicznym zapisom o m\u0119ce Jezusa Chrystusa. Od XVI wieku p\u0142ótno jest przechowywane w katedrze w Turynie. Dla jednych jest \u015bredniowiecznym falsyfikatem, ale dla innych \u015bwi\u0119t\u0105 relikwi\u0105, fotografi\u0105 z\u0142o\u017conego w grobie Jezusa Chrystusa. Wed\u0142ug tradycji chrze\u015bcija\u0144skiej, Ca\u0142un Tury\u0144ski jest p\u0142ótnem, w które owini\u0119ty zosta\u0142 po \u015bmierci Jezus Chrystus. Charakter i umiejscowienie \u015bladów na materiale odpowiadaj\u0105 opisowi jego ran w Ewangelii. P\u0142ótno to od wielu lat wzbudza mnóstwo kontrowersji i jest obiektem licznych rozwa\u017ca\u0144 oraz dyskusji, a jednocze\u015bnie stanowi przedmiot szczegó\u0142owych bada\u0144 naukowych. Pami\u0119ta\u0107 trzeba, \u017ce prezentacja Kopii Ca\u0142unu Tury\u0144skiego nie jest tylko samym jej przedstawieniem, ale elementem rozwa\u017ca\u0144 i modlitwy.<\/p>\r\n<p>Tekst i zdj\u0119cia Agnieszka Bednarczyk – wychowawca HP 1-34 w Zi\u0119bicach <br \/>Zdj. nr 1 Kopia Ca\u0142unu Tury\u0144skiego wystawionego w Ko\u015bciele pw. Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-09-21 08:43:42","updated_at":"2020-09-21 08:44:16","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2422,"title":"20200921_z1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":1891161,"dimensions":"4000x3000","url":"upload\/20200921_z1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-09-21 08:43:32","updated_at":"2020-09-21 08:43:32","url_s":"upload\/s\/20200921_z1.jpg","url_m":"upload\/m\/20200921_z1.jpg","url_l":"upload\/l\/20200921_z1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-09-21 10:43:38","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-09-16 11:34:59"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":1026,"title":"UCZESTNICZKI Z HUFCA PRACY W STRZELINIE W\u015aR\u00d3D NAJLEPSZYCH","pretty_url":"uczestniczki-z-hufca-pracy-w-strzelinie-wsrod-najlepszych","body":"<p>Od wrze\u015bnia br. wystartowa\u0142a kampania promuj\u0105ca rekrutacj\u0119 do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. W ramach promocji na stronie portalu spo\u0142eczno\u015bciowego Facebook Komendy G\u0142ównej OHP w Warszawie ruszy\u0142 cykl prezentuj\u0105cy najpopularniejsze zawody, w jakich kszta\u0142c\u0105 si\u0119 uczestnicy OHP. Na profilu Fb b\u0119d\u0105 pojawia\u0107 si\u0119 konkursy, których celem b\u0119dzie popularyzowanie ró\u017cnych zawodów. Jako pierwsi wystartowali fryzjerzy, których zadaniem by\u0142o przes\u0142anie zdj\u0119cia w\u0142asnor\u0119cznie wykonanej fryzury. Adepci tego zawodu wykazali si\u0119 ogromn\u0105 wyobra\u017ani\u0105 i umiej\u0119tno\u015bciami. Równie\u017c uczestnicy Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie wzi\u0119li w nim udzia\u0142: Aleksandra, Nikola i Julia, które zawodu fryzjera ucz\u0105 si\u0119 ju\u017c drugi rok. Z rado\u015bci\u0105 przyj\u0119li\u015bmy wiadomo\u015b\u0107, \u017ce prace naszych uczestniczek zosta\u0142y docenione - Nikola wraz z Juli\u0105 znalaz\u0142y si\u0119 w\u015bród osób wyró\u017cnionych nagrodami. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, poniewa\u017c w ka\u017cdej z prac wida\u0107 by\u0142o ogromne zaanga\u017cowanie, pasj\u0119 i umiej\u0119tno\u015bci.<\/p>\r\n<p>Autor: Wachowska Katarzyna, komendant HP 1-63 w Strzelinie<br \/>Zdj\u0119cia: uczestniczki Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1026\/upload\/20200921_strz4.jpg\"><\/a>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1026\/upload\/20200921_strz2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200921_strz2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1026\/upload\/20200921_strz1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200921_strz1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1026\/upload\/20200921_strz3.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200921_strz3.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1026\/upload\/20200921_strz4.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200921_strz4.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<br \/>zdj. 1 Upi\u0119cie autorstwa Julii-uczestniczki HP 1-63 w Strzelinie<br \/>zdj. 2 Upi\u0119cie autorstwa Nikoli -uczestniczki HP 1-63 w Strzelinie<br \/>zdj. 3 Upi\u0119cie autorstwa Aleksandry -uczestniczki HP 1-63 w Strzelinie<br \/>zdj.4 Nikola odbiera nagrod\u0119 z r\u0105k p.K.Wachowskiej- komendant HP 1-63 w Strzelinie<\/div>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-09-21 06:50:33","updated_at":"2020-09-21 06:59:03","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2419,"title":"20200921_strz4.jpg","caption":null,"alt":null,"size":98608,"dimensions":"443x960","url":"upload\/20200921_strz4.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-09-21 06:50:19","updated_at":"2020-09-21 06:50:19","url_s":"upload\/s\/20200921_strz4.jpg","url_m":"upload\/m\/20200921_strz4.jpg","url_l":"upload\/l\/20200921_strz4.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-09-21 08:50:30","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-09-16 11:34:59"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „AKTYWNOŚĆ DOBRY WYBÓR”

Dodano: 2020-09-22

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Ząbkowic Śl. brała udział w niezwykłym wydarzeniu, jakim była wycieczka do Wrocławia. By [...]

"MIEJ WIARĘ, NIE TRAĆ NADZIEI"

Dodano: 2020-09-21

W piątek (18 września) młodzież z ziębickiego hufca adorowała wystawioną w Kościele pw. Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Ząb [...]

UCZESTNICZKI Z HUFCA PRACY W STRZELINIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Dodano: 2020-09-21

Od września br. wystartowała kampania promująca rekrutację do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. W ramach promocji na stronie por [...]

Wszystkie wpisy