• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI
(II edycja)

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację  projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Do tej pory w ramach projektu udzielono wsparcia 250 osobom.
Termin zakończenia projektu: 31 października 2019 r.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).
Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.
Projekt przewiduje również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.
Młodzież biorąca udział w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.
W ramach projektu w 2019 r. młodzież będzie mogła uczestniczyć w:
•    indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
•    warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
•    kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
•    warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
•    stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
•    indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Przewidywana liczba uczestników w projekcie w województwie dolnośląskim to 110 osób. Po 10 osób w każdej z niżej wymienionych jednostek.


Jednostki Dolnośląskiej WK OHP wdrażające projekt:

1.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w  Jeleniej  Górze,
ul. Wiejska 29, 58 - 506 Jelenia Góra.
Osoba do kontaktu Edyta Bandura, tel.  75 645 77 30

2.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Bolesławcu,

 al. Tysiąclecia 51, 59 - 700 Bolesławiec.
 
Osoba do kontaktu Katarzyna Suchecka, tel. 75 645 12 15

3.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w  Legnicy,

ul Mickiewicza 21, 59-220 Legnica.

Osoba do kontaktu Agata Kołba, tel. 76 724 96 10

4.    Punkt Pośrednictwa Pracy Lubin ,

 ul. Tysiąclecia 2 59-300 Lubin.  

Osoba do kontaktu Ewa Górniak, tel. 76 849 19 08

5.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Głogowie,

ul. Jedności Robotniczej 38, 67 - 200 Głogów.

 Osoba do kontaktu Monika Szwed Zyśk, tel. 76 833 15 38

6.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w  Wałbrzychu,

al. Wyzwolenia 38, 58-300 Wałbrzych.
 
Osoba do kontaktu Bożena Czech 696 402 689

7.    Młodzieżowe Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich,

ul. Rynek 55, 57 - 200 Ząbkowice Śląskie.

Osoba do kontaktu Paulina Czerna,  tel.  74 815 12 20

8.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Bielawie,

ul. Wolności 109, 58 - 260 Bielawa.

Osoba do kontaktu Edyta Stachowicz, tel. 74 665 17 84

9.    Młodzieżowe Centrum Kariery w Boguszowie Gorce,
      ul. Odrodzenia 858 - 370 Boguszów – Gorce.
Osoba do kontaktu  Beata Markowska, tel.  74 844 81 77

10.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Wołowie,

ul. T. Kościuszki 27 , 56-100 Wołów

Osoba do kontaktu Katarzyna Śledzińska, tel.  507719555,

11.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Oleśnicy,

ul Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica.

Osoba do Kontaktu Anna Jóźwiak, tel. 71 738 22 51

 

Odnośnik do Harmonogramu projektu ,,Od Szkolenia do Zatrudnienia YEI”

Harmonogram projektu ,,Od Szkolenia do Zatrudnienia YEI"


"OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI"

(I edycja)

Dolnośląska WK OHP rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt jest realizowany w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Głównym celem projektu jest: zapewnienie oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu trzech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Na Dolnym Śląsku w ramach projektu udział w projekcie będzie mogło wziąć 250 osób nieaktywnych zawodowo, nie uczących się, nie szkolących, posiadających niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadających kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy tzw. młodzież NEET (Not in employment, education or training), w wieku 18-24 lata młodzież NEET.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w ramach projektu, które zostanie podzielone na trzy etapy:

1) opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2) przygotowanie zawodowe,
3) trzymiesięczny płatny staż zawodowy

Indywidualnie każdy uczestnik z pomocą doradcy zawodowego wybierze dostosowane do jego potrzeb wsparcie obejmujące:

- doradztwo zawodowe, w ramach którego opracowane zostaną indywidualne plany działań, wsparcie psychologiczne i zajęcia z zakresu zapobiegania depresji
- Kurs zawodowy ze stypendium
- Kurs prawa jazdy kat. B
- Kurs językowy
- Kurs komputerowy o standardzie ECDL
- warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się obejmujące cztery moduły:
I- zarządzanie budżetem domowym,
II- kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi,
III- prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne, IV- podstawy przedsiębiorczości
- 3-miesięczne płatne staże
- Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku wraz z usługą stylisty i zakupem stroju
- zajęcia w ramach pośrednictwa pracy

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać w trakcie trwania projektu ze wsparcia socjalnego oferującego:

• wyżywienie w trakcie zajęć,
• zwrot kosztów transportu,
• refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas kursu zawodowego oraz stażu,
• w ramach stażu finansujemy także koszty badań lekarskich.

Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzi ludzie zdobędą:

-nowe umiejętności zawodowe,
-niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe podczas staży,
-nauczą się zarządzać budżetem domowym,
-zgłębią tajniki autoprezentacji,
-przezwyciężą bariery związane z podjęciem aktywności zawodowej,
-otrzymają szansę na zwiększenie swoich możliwości na rynku pracy co finalnie przyczyni się do znalezienia odpowiedniego zatrudnienia i poprawy swojej życiowej sytuacji.

Informacji udzielają następujące jednostkach OHP, w których realizowany jest projekt:

MCK Bolesławiec: al. Tysiąclecia 51 59 - 700 Bolesławiec, tel.: 757322992,
e-mail: mck.bolesławiec.ohp.pl
MCK Kowary: ul. Szkolna 2 58 - 530 Kowary, tel.:506583328,
e-mail:rozwojzawodowy.kowary@ohp.pl
MCK Lubań: ul. Armii Krajowej 30, lok. 2/16 59 - 800 Lubań, tel.:756440490,
e-mail: mck.luban@ohp.pl
CEiPM Jelenia Góra: ul. Wiejska 29 58 - 506 Jelenia Góra, tel.:756457734,
e-mail: rozwój.jeleniagora@ohp.pl
MCK Milicz: pl. Ks. Eugeniusza Weresiaka 7 56 - 300 Milicz, tel.: 713809511,
e-mail: mck.milicz@ohp.pl
MCK Brzeg Dolny: ul. Zwycięstwa 3 56 - 120 Brzeg Dolny, tel.:713843485,
e-mail: mck.brzegdolny@ohp.pl
MCK Strzelin: ul. Dzierżoniowska3 57 - 100 Strzelin, tel.: 717980843,
e-mail:rozwojzawodowy.strzelin@ohp.pl
MCK Wołów: ul. Tadeusza Kościuszki 27 56 - 100 Wołów/ al. Niepodległości 9 565 - 100 Wołów, tel.: 507719555, e-mail: mck.wolow@ohp.pl
MCK Środa Śląska: ul. Kilińskiego 30, 55 - 300 Środa Śląska, tel.: 713176275,
e-mail:mck.srodaslaska@ohp.pl
MCK Góra: ul. Armii Polskiej 8 56 - 200 Góra, tel.: 506380563,
e-mail: mck.gora@ohp.pl
MCK Jawor: ul. Wiejska 5 59 - 400 Jawor, tel.: 768548374
e-mail: mck.jawor@ohp.pl
PPP Lubin: ul. Tysiąclecia 2 59 - 300 Lubin, tel.:768491908,
e-mail: ppp.lubin@ohp.pl
MCK Głogów: ul. Jedności Robotniczej 38 67 - 200 Głogów,768331538,
e-mail: mck.glogow@ohp.pl
OSZ Legnica: Plac Słowiański 1 59 - 220 Legnica, tel.: 767249610,
e-mail: osz.legnica@ohp.pl
MCK Ząbkowice Śląskie: ul. Rynek 55 57 - 200 Ząbkowice Śląskie, tel.: 748151220,
e-mail: mck.zabkowiceslaskie@ohp.pl
MCK Ziębice: pl. Strażacki 8 57 - 220 Ziębice, tel.:748161204,
e-mail: mck.ziebice@ohp.pl
MCK Strzegom: ul. Paderewskiego 36 58 – 150 Strzegom, tel.: 746491989
e-mail: mck.strzegom@ohp.pl
MCK Świebodzice: ul. Piłsudskiego 28 58 - 160 Świebodzice, tel.: 746647655,
e-mail: mck.swiebodzice@ohp.pl
OSZ Wałbrzych: al. Wyzwolenia 38 58 - 300 Wałbrzych, tel.: 748470768,
e-mail: osz.walbrzych@ohp.pl
MCK Boguszów Gorce: ul. Odrodzenia 8 58 - 370 Boguszów – Gorce, tel.: 748448177,
e-mail: mck.boguszów.gorce@ohp.pl
MCK Bielawa: ul. Wolności 109 58 - 260 Bielawa, tel.:746464306,
e-mail: mck.bielawa@ohp.pl
MCK Kłodzko: ul. Bohaterów Getta 6 D 57 - 300 Kłodzko, tel.: 746410868,
e-mail: mck.klodzko@ohp.pl


Rekrutacja uczestników do projektu już trwa!
Jeśli masz 18-24 lata, nie uczysz się i nie pracujesz, znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji, np. nie posiadasz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – zgłoś się!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział w wyżej wymienionych jednostkach, gdzie mogą wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Wojewódzkim koordynatorem projektu z ramienia Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest Aleksandra Jakubek- kierownik zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej
tel.: 71 344 65 70 (wew. 32)
e-mail: a.jakubek@ohp.pl

WRĘCZENIE ZAŚWIADCZEŃ UCZESTNIKOM PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI” W MCK OHP W OLEŚNICY

Dodano: 2019-12-17

Dnia 16.12.2019 doradca zawodowy z MCK OHP w Oleśnicy wręczył uczestnikom projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” [...]

WRĘCZENIE ZAŚWIADCZEŃ DLA OPERATORÓW KOPARKO-ŁADOWAREK W JELENIEJ GÓRZE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI”

Dodano: 2019-12-13

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” zakończył się wręczeniem uczestnikom zaświadczeń o uczestnictwie w projek [...]

ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH W CEIPM OHP W LEGNICY

Dodano: 2019-12-02

Wszystko co dobre szybko się kończy… Takimi słowami uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” z Centrum E [...]

STAŻE W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI” W JELENIEJ GÓRZE ZBLIŻAJĄ SIĘ DO KOŃCA

Dodano: 2019-11-28

Kończą się staże uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w Jeleniej Górze. Uczestnicy odbywali [...]

UCZESTNICY PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” NA STAŻACH ZAWODOWYCH

Dodano: 2019-11-13

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Dzierżoniowie trwają staże zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnieni [...]

STAŻE BARMAN-KELNER W MCK OHP W WOŁOWIE DOBIEGAJĄ KOŃCA

Dodano: 2019-11-07

W dniu 4-5 listopada br. opiekun Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wołowie odwiedziła uczestniczki projektu „Od szkolenia do zat [...]

STAŻE ZAWODOWE PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W MCK LUBIN

Dodano: 2019-10-25

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Lubinie trwają staże zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI&r [...]

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA –YEI” - STAŻE ZAWODOWE W MCK OHP W WOŁOWIE

Dodano: 2019-10-22

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wołowie jest realizatorem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Obecnie 9 uc [...]