• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Ośrodki Szkolenia i Wychowania OHP (OSiW) posiadają bazę lokalową, zapewniając uczestnikom całodobową opiekę wychowawczą i socjalną. Jako jednostki ponad regionalne służą młodzieży z terenu całego kraju.

Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do Ośrodka Szkolenia i Wychowania:

a) Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP.
b) Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym.
c) Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata.
d) Fotografia legitymacyjna (aktualna) – 1 sztuka.
e) Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego.
f) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkole podstawowej dla dorosłych).
g) Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe);
h) Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca
z zakwaterowaniem).
i) Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.
j) Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych.
k) Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.


Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Mysłakowicach
Kierownik - Anetta Kurczyńska
ul. Jeleniogórska 20, 58-533 Mysłakowice
Tel. 075 71 315 33, 71 317 13
wewnętrzne:
22 - kierownik OSIW
21 - kierownik internatu/zastępca kierownika OSIW
26 – kierownik warsztatów
27 - wychowawcy fax
28 - fax główny

osiwmyslakowice@ohp.pl

Dojazd autobusem MZK linia nr 3 lub PKS kierunek Karpacz.
W ośrodku mieści się filia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu – Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
OSIW OHP jest przeznaczony do objęcia szkoleniem i wychowaniem młodzieży od 15. roku życia .
Pobyt uczestnika w ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole i uzyskania kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie samodzielnej pracy.
Forma kształcenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa

O PRZYJĘCIE DO NASZEJ PLACÓWKI MOŻE UBIEGAĆ SIĘ:
Młodzież (dziewczęta i chłopcy), która najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, ma opóźnienia w cyklu kształcenia oraz trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole.
W czasie pobytu w naszym Ośrodku można ukończyć:
- Szkołę Podstawową dla dorosłych na poziomie klasy VII i VIII z jednoczesnym przyuczeniem do zawodu: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, krawiec, ogrodnik;
- Szkołę Branżową I stopnia przy Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu w zawodzie kucharz.

Zapewniamy:
- bezpłatne zakwaterowanie w internacie,
- bezpłatne całodzienne wyżywienie,
- przygotowanie zawodowe w warsztatach na terenie Ośrodka,
- opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej.

Wykaz wymaganych dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka
w celu kontynuacji nauki:

- w Szkole Podstawowej:

1. Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP.
2. Odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania.
3. Decyzja rady pedagogicznej lub zgoda Dyrektora szkoły na kontynuowanie nauki w OSiW
w Mysłakowicach.
4. Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych.
5. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży).
6. Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata.
7. 4 fotografie legitymacyjne.
8. Książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych w zawodzie kucharz.
9. Zaświadczenie o dochodach w rodzinie.
10. Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego.
11. Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym.

- w Branżowej Szkole I Stopnia:

1. Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP.
2.Odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania,
3. 4 fotografie legitymacyjne,
4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
5. Wynik egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,
6. Książeczka zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych (wymagana w przypadku rekrutacji w zawodzie kucharz),
7. Zaświadczenie o dochodach w rodzinie.
8. Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego.
9. Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym.
10. Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych.

Zapewniamy praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkoleniowo – produkcyjnych na terenie naszego Ośrodka.
Uczniowie podpisują umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i są zatrudnieni jako pracownicy młodociani. Uczniowie objęci są także ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pomocą socjalną ZFŚS.
Ośrodek nasz posiada bogatą bazę lokalową: boisko do gry w piłkę siatkową, nożną oraz koszykówkę. Ponadto posiadamy siłownię, dwie sale telewizyjne, świetlice. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w ramach kół zainteresowań. Interesująco i aktywnie młodzież spędza swój czas wolny na zajęciach sportowych i kulturalno – oświatowych oraz wyjazdach turystyczno – krajoznawczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: tel./fax. 75 713 15 33

Pobierz ulotkę

Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śląskich
OSiW OHP Ząbkowice Śląskie - jednostka z zakwaterowaniem
Kierownika OSiW - Krystyna Zerbok
tel.kom.731 217 200
ul. Cukrownicza 8
57-200 Ząbkowice Śl.
tel./fax. 74 641 01 39, 74 641 01 38
wewnętrzne:
21 - kierownk OSIW
29 - kierownik interntu/zastępca OSIW
22 - kierownik warsztatów szkoleniowych
30 - internat/pokój wychowawców
23 - pracownia fryzjerska
24 - pracownia krawiecka
25 - księgowość
33 - fax

e-mail: osiwzabkowice@ohp.pl

Informujemy, że:
1. Zapewniamy naszym wychowankom:
- bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w prowadzonym przez nas internacie,
- bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku i rozwijania indywidualnych uzdolnień,
- absolwentom naszego gimnazjum - możliwość kontynuowania nauki w szkole zawodowej,
- opiekę psychologiczno-pedagogiczną i medyczną,
- wynagrodzenie za realizowane przez młodzież przygotowanie zawodowe,
- pomoc socjalną.
2. Posiadamy własną w pełni wyposażoną bazę warsztatowo-szkoleniową.
3. Przebywający w ośrodku uczestnicy mają zapewnione miejsce realizacji przygotowania zawodowego na kierunkach:
a) kucharz, krawiec, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie -
w szkole podstawowej na poziomie klasy VII i VIII.
b) kucharz, fryzjer, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, cukiernik w Branżowej Szkole I Stopnia.

4. Realizujemy wiele projektów finansowanych przez UE w ramach których nasza młodzież
zdobywa dodatkowe umiejętności i przygotowanie zawodowe.
5. Włączając się w ruch wolontariacki, młodzież uczestniczy w praktykach na terenie UE.

W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantująca wysoki stopień realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
Działalność ośrodka ukierunkowana jest m.in. na:
- korygowanie postaw społecznych młodzieży ,
- zajęcia terapeutyczne przy udziale psychologów i innych specjalistów,
- pracę w kołach zainteresowań,
- przygotowanie do życia w rodzinie,
- przygotowanie do wejścia na rynek pracy,
- orientację i poradnictwo zawodowe.
Przebywająca w ośrodku młodzież zakwaterowana jest w internacie (pokoje : 2 ,3 i 4 – osobowe).
Placówka posiada nowoczesne warsztaty szkoleniowe, pracownię komputerową, świetlicę do zajęć wychowawczych, salę telewizyjną, teren rekreacyjny przyległy do budynku oraz boisko sportowe.
Do ośrodka może być przyjęta młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy oraz skierowana przez rodziców lub opiekunów prawnych, pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne instytucje lub osoby.

Pobyt uczestnika w ośrodkach trwa do czasu ukończenia nauki w szkole i uzyskania kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie samodzielnej pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : tel./fax: 74 641 01 39 ; 74 641 01 38