• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Zasadniczymi działaniami prowadzonymi przez OHP są:

- poradnictwo i doradztwo zawodowe, w tym diagnozowanie potrzeb i planowanie ścieżki edukacyjnej dla młodzieży;
- organizacja możliwości uzupełnienia podstawowego wykształcenia ogólnego w następujących formach kształcenia: szkoła podstawowa - VII i VIII klasa, szkoła branżowa I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa (do wygaśnięcia) i szkolenia kursowe (w tym Rzemieślnicza Nauka Zawodu)
- organizacja praktycznego przygotowania zawodowego uczestników OHP u pracodawcy;
- pośrednictwo pracy sezonowej i krótkoterminowej dla młodzieży,
- przedsięwzięcia wychowawcze – kulturalne, sportowe, profilaktyczne, resocjalizacyjne, konkursy, meetingi, imprezy cykliczne oraz okolicznościowe, etc.

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu jako państwowa jednostka budżetowa, wykonuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania marginalizacji, wychowania i kształcenia młodzieży w wieku od 15 do 25 lat.

Realizuje zadania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. Nr 155, poz. 920).

Do głównych zadań należy:

- diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nie realizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
- zapewnienie uczestnikom OHP warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego;
- zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcanie do kształcenia ustawicznego;
- opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem;
- realizowanie kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami;
- promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną;
- badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP, w szczególności przez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP.
- nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla młodzieży bezrobotnej oraz uczniów i studentów;
- prowadzenie pośrednictwa pracy dla młodzieży;
- przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy;
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy;
- rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

W kontekście nowych zadań powierzonych OHP do realizacji Komenda Wojewódzka OHP pełni szczególną rolę związaną z funkcjonowaniem Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), które powstało w roku 2013 w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Stanowi ono techniczne wsparcie działalności Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie udostępniania wszystkim zainteresowanym - młodzieży, jej opiekunom, pracodawcom oraz przedstawicielom instytucji zainteresowanych współpracą z OHP - kompleksowej, wyspecjalizowanej i szybkiej informacji nt. aktywizacji edukacyjno-zawodowej i społecznej młodzieży, w tym wszystkich usług świadczonych przez jednostki organizacyjne OHP.