• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Uczestnik OHP odbywa kształcenie ogólne realizując obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe w celu zdobycia konkretnego zawodu. Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają swoim uczestnikom warunki do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych lub przekwalifikowania. Młodzież OHP ucząc się pracuje, a za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie.
Kształcenie ogólne w OHP realizowane jest w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brakuje odpowiedniej placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, kształcenie w ramach OHP organizowane jest w placówkach innych niż samorządowe. W zależności od wieku i posiadanego wykształcenia nauka odbywa się w dopuszczonych prawem typach szkół:
- szkoła podstawowa – VII, VIII klasa z oddziałami przysposabiającymi do pracy (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły VI klasę szkoły podstawowej, doświadczonych niepowodzeniami szkolnymi, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);

- szkoła podstawowa dla dorosłych (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły VI klasę szkoły podstawowej, doświadczonych niepowodzeniami szkolnymi, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);

- szkoła branżowa I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum/ szkołę podstawową);

- szkolenie zawodowe w formie kursowej, tzn. pozaszkolnej (realizowane w formie rzemieślniczej nauki zawodu).

Praktyczne przygotowanie zawodowe w OHP odbywa się w warsztatach szkoleniowych OHP lub u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników, przedsiębiorców).
W zależności od typu szkoły, w której uczestnik realizuje kształcenie ogólne, podejmuje jednocześnie jedną z dwóch form przygotowania zawodowego:
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które jest przeznaczone dla młodzieży realizującej obowiązek szkolny, tzn. uczęszczającej do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych, udział w takiej formie edukacji zawodowej zmierza do zdobycia wybranych umiejętności stanowiących część wymagań kwalifikacyjnych dla danego zawodu i trwa do ukończenia przez uczestnika szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż 22 miesiące;
- nauka zawodu, która jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończone gimnazjum/szkołę podstawową, realizującej obowiązek nauki w branżowej szkole I stopnia lub poprzez formę - kursową, udział w takiej formie edukacji zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i zmierza do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowania do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika, nauka zawodu trwa 3 lata.
Ukończenie szkoły podstawowej i przyuczenia do wykonywania określonej pracy daje możliwość uzyskania zatrudnienia oraz jednocześnie kontynuowania nauki w szkole wyższego szczebla.
Ukończenie szkoły branżowej I stopnia lub pozaszkolnej formy kształcenia daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych i zdobycia zatrudnienia (oraz w przypadku absolwenta szkoły branżowej jednocześnie kontynuowania nauki w szkole wyższego szczebla).
Po zakończeniu przygotowania zawodowego i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego młodzież jest gotowa do podjęcia samodzielnej pracy.

Przygotowanie zawodowe realizowane jest w ponad 35 zawodach tj.:
• sprzedawca
• kucharz
• fryzjer
• stolarz
• mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych
• robotnik budowlany (murarz -tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie)
• operator obrabiarek skrawających
• cukiernik, piekarz
• ślusarz
• lakiernik
• elektryk, mechatronik, elektronik
• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
• dekarz, betoniarz – zbrojarz, kamieniarz, tapicer, rolnik, ogrodnik
• krawiec, magazynier – logistyk, fotograf