• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Pośrednictwo pracy prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy polega na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, absolwentom szkół a także osobom uczącym się w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych na rynku pracy jak również organizacji targów i giełd pracy.
Pośrednictwo pracy prowadzone jest przez:

- Młodzieżowe Biura Pracy (MBP),
- Młodzieżowe Centra Kariery (MCK)

Do zadań biur świadczących usługi pośrednictwa pracy należą:

- pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców;
- pozyskiwanie pracodawców i podtrzymywania z nimi współpracy;
- prowadzenie ewidencji osób zgłaszających się do MBP;
- udzielanie osobom poszukującym pracy odpowiedniej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy;
- kierowanie młodych ludzi do pracy sezonowej , krótkoterminowej oraz stałej, ;
- organizowanie przedsięwzięć cyklicznych, tj. Giełdy pracy, Targi pracy, Targi Edukacyjne itp.;
- upowszechnianie informacji o działalności i możliwościach przyjęcia do hufców pracy;
- prowadzenie działalności informacyjnej dla bezrobotnej młodzieży oraz pracodawców na temat lokalnego rynku pracy, zmian zachodzących na tym rynku, praw i obowiązków osób bezrobotnych, praw pracy wynikających z kodeksu pracy;
- propagowanie elastycznych formy zatrudnienia;
- współpraca przy realizacji programów rynku pracy.
- współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności.

Pośrednictwo realizowane przez nas opiera się na:

- dostępności usług;
- dobrowolności korzystania z usług;
- jawności na temat wolnych miejsc pracy;
- równości – udzielanie wszystkim pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub skorzystania z innych form aktywności zawodowej.